2015 m. vasario 28 d., šeštadienis

Pamąstymai


      Neseniai trispalvę kėlėme Valstybės atkūrimo dienos proga. Ne už kalnų ta diena, kai vėliavos plevėsuos mūsų atkurtos Nepriklausomybės 25 - mečiui paminėti. Ta proga pateikiame Jums Vilniaus lietuvių laikraščio "AIDAS" , išleisto 1938 m. birželio 28 d. straipsnį apie Seirijus, kuriame aprašoma miestelyje vykusi šventė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmečio sukakčiai paminėti . Šį straipsnį surado ir visiems parodyti pasiūlė seirijiškis Algis Kisielius. Jūsų patogumui straipsnį paskaitykite šiuo formatu. Kalba netaisyta.

                                   IŠ PRAEITIES STIPRYBĖS SEMIASI   

   Šiemet, minint Lietuvos Nepriklausomybės 20 metų sukaktuves, Lietuvos valstybėje rengiamos įvairios šventės. Viena tokių švenčių birželio 19 d. buvo surengta Dzūkų krašte - Seirijuose. Šventės tikslas buvo - pagerbti senovę. Čia dedame " Liet. Aido" tos šventės aprašymą.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Redakcija.

    Vyčio tėvynė graži ne tik savo gamta, bet ir dvasios turtais, kurie augo ir gausėjo ne tik laisvėje begyvenant, bet ir sunkius vergijos pančius benešant. Tai ypač ryšku Dzūkijoj, kur šiuo metu rugys savo galvą tyron rytmečio rason linksta vilgyti, kur šlaituose gegutė su linksmais to krašto gyventojais džiaugiasi, kur tyliai su javais banguoja graži, melancholiška artojo daina...

   Seirijai - nedidelis Dzūkijos miestelis. Čia širdis vejas širdį ir nori dainuoti džiaugsmingą dzūkišką tėvynės atgimimo himną. Praeitą sekmadienį čia buvo senovės diena: diena, kurioj šio kampelio dzūkai ir parodė savo švelnios sielos gijomis ataustą praeitį ir kurioj buvo ypač pabrėžtas troškimas vytis tą šmėklą, kuri visus ragina žengti pirmyn, kuri, neatsižvelgdama į nieką naikina skurdžias lūšnas, kuri seniems sako , kad jaunimas kurs naują dainą, naują Dzūkiją...
    Iš prigimties gražus ir geras dzūkas surėžė žirgams, kad iš toli nuneštų ten, kur vyko plačios Seirijų apylinkės paradas - kur buvo parodyta senovė ir pademonstruoti ateities užsimojimai.Plaukė į vėliavomis papuoštus Seirijus iš toli ir arti, pėsti ir važiuoti. Jų suplaukė tūkstančiai. Iškilmes savo apsilankymu pagerbė Ministras Pirmininkas  kun .Vl. Mironas, finansų ministras J. Indrišiūnas, teisingumo ministras B. Masiulis, vidaus reikalų viceministras B. Giedraitis, prof. Tamošaitis, prof. Čėsnys, dr. Janavičius, adv. Grebliūnas, dr. Vailokaitis ir labai daug svečių iš Kauno, Alytaus, Lazdijų ir kitų vietų.
    Svečius Seirijų dzūkai labai gražiai sutiko. Prie papuoštų vartų Ministrą Pirmininką savivaldybės ir visuomenės atstovai pasveikino, pavaišino duona ir druska, o mažosios Dzūkijos dukros įteikė baltų bijūnų puokštes. Ministras 
 Pirmininkas, sveikinusiems dėkodamas, palinkėjo šiam kampeliui sparčiai žengti pirmyn, o mažosioms sveikintojoms  - užaugti geromis ir laimingomis.
    Kartu su seirijiečiais pasimeldę,  svečiai nuvyko nuvyko į aikštę, kur vyko visa svarbiausioji iškilmių dalis.
    Tarus iškilmėms ruošti komiteto pirmininkui žodį tautos atstovas prel. Laukaitis  pasakė gražią kalbą, pabrėždamas seirijiškių pastangas tinkamai atžymėti dvidešimties metų nepriklausomybės gyvenimo sukaktuves.
Prelatas Laukaitis ta proga pasveikino Ministrą Pirmininką ir kitus svečius atvykusius Dzūkijon. Jis pabrėžė, kad daug iškentėję dzūkai nepametė savo tautinių savybių, savo puošnios tėvų žemės, kurios grožis jiems įdiegė nesuteptą grožio pajautimą, meilę praeičiai ir ateičiai. Dabar Dzūkija, pasak prel. Laukaičio, atkuntanti, visose gyvenimo srityse vejasi kitas krašto vietas. Prelatas konstatavo vieningai žengiančios nesulaikomos pažangos keliu tautos meilę  savo Tautos vadui ir jo pastatytai vyriausybei nesigailinčiai darbo bei pastangų skinti saugias ir tikras tautos ateities gaires.
    Visos Seirijų ir apylinkių organizacijos ir tūkstantinės minios savo valiavimu pritarė šiems savo globėjo ir užtarėjo žodžiams.
     Dėkodamas už širdingus sveikinimus, Ministras Pirmininkas seirijiškius pagyrė už jų pasirinktą būdą pažymėti sukaktuves nepriklausomybės davusios ne tik dzūkams, bet ir visai tautai galimumų pareikšti savo kūrybinę dvasią ir pasiryžimo sekti geresnio rytojaus. Ministras Pirmininkas, priminęs sunkius praeities laikus, reiškė viltį, kad " Mūsų tauta grįsdama savo kelius  ne tik laisvės troškimu, bet ir krikščioniškąja dorove, patikrins sau laimingą ateitį, pagrįsta stiprybe, pasemtą iš praeities ir jos gražių tradicijų." Aiškindamas mūsų tautos ateities kelius, ministras Pirmininkas linkėjo Dzūkijai rasti priemonių dvasinės ir medžiaginės kultūros atžvilgiu pasivyti kitus krašto rajonus ir sėkmingai spirtis kitoms įtakoms, galinčioms mėginti jų gyvenimą kreipti nepageidaujama mūsų tautai linkme.
    Po Ministro Pirmininko kalbos visiems iškilmių dalyviams sugiedojus tautos himną, jaunalietuvių orkestrui grojant, organizacijos ir mokyklos pro garbinguosius svečius pražygiavo iškilmės maršu. Pirmieji pražygiavo šaulių daliniai, miškininkai, tautiniais drabužiais apsirengusios dzūkės - jaunos ir senos, moksleiviai, jaunieji ūkininkai, jaunalietuviai, pavasarininkai, tautininkai, verslininkai, žydai, sportininkai, ugniagesiai ir galiausiai - raiteliai.
     Po parado įvykusi programos  dalis, galima sakyti, buvo svarbiausioji ir būdingiausioji. Buvo parodytos įdomios ir gražios šio krašto senovinės vestuvių apeigos, aštuonių kaimų ir vėliau vieno kaimo dainininkės padainavo senovinių dainų. Daugiau kaip 80 metų senutė pašoko, buvo atvaizduoti kai kurie būdingesni mūsų praeities gyvenimo momentai. Ypač visus žavėjo vestuvių apeigos ir šio krašto darbų reprezentantai (pjovėjai, grėbėjos, pabaigtuvininkai) bei dainos, kurių melodijos tokios būdingos ir tikrai dzūkiškos.
    Senovės dienos proga Seirijuose buvo surengtos net dvi parodos. Pradžios mokykloje buvo senienų paroda, o vietos amatų mokykla savo gaminius  rodė savuose rūmuose.
    Senienų parodoje buvo išstatyti senoviški padargai. namų ruošos įrankiai ir ypač daug rankdarbių. Vien juostų buvo apie pora tūkstančių. Gėrėdamasis šia paroda, Ministras Pirmininkas pareiškė, kad tai yra dzūkės moteries darbštumo ir jos sielos paradas. Ji gyvena skurdžiai,  labai daug dirba. Tą laiką, kai nebūna namie ir sunkiai dirba, ji stengiasi paįvairinti skambia daina, o jos laki vaizduotė sukuria modelius tiems įvairiaspalviams raštams, kurie, pasitaikius progai, panaudojami juostoms ir kilimams austi. Varge gimė tie margaspalviai raštai , ir tai dzūkei tegu teikia vilties, jog ji, šventai įvykdydama didžiąją moters paskirtį, su tikėjimu, viltimi ir meile tvirtai gyveniman žengia. Prie tokios nuomonės galima tik prisidėti ir palinkėti jai tikrai įsikūnyti.

2015 m. vasario 27 d., penktadienis

Renginys

www.grazitumano.lt nuotr.
Su trenksmu išvarę žiemą,
džiugiai pasitikime pavasarį.

Susitiksime kovo 4 d. nuo 12 val.

KAZIUKO MUGĖJE,

kur pirksime, parduosime, mainysime ar šiaip dovanosime.Atsineškit kas ką turit numezgę, pasiuvę, išdrožę ar iškepę...
Visi dalyviai laukiami kultūros namuose.

2015 m. vasario 23 d., pirmadienis

Renginiai

Seirijų kultūros namai kviečia į skaitovų vakarą
         „EILĖS TĖVYNEI“
Pasiklausysime eilių ir muzikos.
Renginys vyks vasario 27 d. 

Pradžia 18 val.

2015 m. vasario 19 d., ketvirtadienis

Skelbimas

   RAŠYKITE KARTU IR JŪS

Seirijų  bibliotekoje                                                      vasario       21 d.          10.30 val.
Išankstinė registracija  tel.  8 620 94890 arba

                  el. paštu     agne.brazinskiene@gmail.com

Renginys

Rinkimų agitacijos įkarštyje -
paskaita apie savivaldą

   Vasario 18 d. Seirijų TAU klausytojams paskaitą skaitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, Ateitininkų federacijos pirmininkas doc. dr. Vaidotas Vaičaitis. Baigęs VU, gilindamas žinias konstitucinės teisės srityje mokslus tęsė Briuselyje, stažavosi Paryžiuje, Florencijoje, Romoje. Pedagogo gyvenimas susietas su savanorystės pagrindu veikiančia Ateitininkų organizacija. Anot dėstytojo, priklausymas jai padeda geriau pažinti save, leidžia savo laisvalaikį skirti kitiems: tiek jaunimui, tiek pagyvenusiems žmonėms.
  2014 m. spalio mėn. Pilietinės visuomenės institutas pradėjo įgyvendinti projektą, kurio tikslas -  paskatinus sąmoningą ir aktyvų piliečių dalyvavimą valstybės viešajame gyvenime, užtikrinti platesnį ir kokybiškesnį jų naudojimąsi  savo pilietinėmis ir politinėmis teisėmis.     Šio projekto dėka dr. V. Vaičaičio   paskaitą apie savivaldą išgirdo ir mūsų studentai. Įdomu buvo sužinoti apie savivaldos ištakas, samprotavimus apie vietos bendruomenių pilietinio sąmoningumo ugdymą ir pilietiškumo svarbą savivaldoje. Klausytojai aktyviai diskutavo, lektorius išsamiai atsakė į rūpimus klausimus, kurių nemažai iškyla artėjant savivaldos rinkimams.
   Už galimybę daugiau sužinoti dėkojame Pilietinės visuomenės institutui  lektoriui V. Vaičaičiui  ir Agnei Markelionytei. Už tai, kad dalyviai jautėsi patogiai, dėkojame Lazdijų kultūros centro direktoriui A. Sujetai ir Seirijų kultūros namų darbuotojams. Ačiū Seirijų gimnazijai, paskolinusiai multimedijos įrangą.

2015 m. vasario 17 d., antradienis

Renginys

 IŠVIJOM ŽIEMĄ IŠ SAVO KIEMO


   Na, o jei jūs patingėjot ar dėl kokių negandų prispausti negalėjot, pats laikas suskubti. Laiko turit dar truputį.
   O mes tai šauniai padirbėjom...
   Velniai žiemai pirtį užkūrė, šonus  gerai ėgline vanta išvanojo, o po pirties makiažą padarė, velnio lašais pagirdė. Čigonės su būriu čigoniukų pavasarį visiems ankstyvą išbūrė.
    O jau  blynų nenusakomas gardumas, arbatos kvapnumas, o jau  mero dovanotų pyragėlių neišpasakytas skanumas... 
     Visi smagiai pašokom, garsiai patrepsėjom, Kanapinio ir Lašininio kovas stebėjom.
Morę kartu su visom negandom sudeginom. Labai ant šiųmetės žiemos nepykom, tai  piktai nevarėm. Tik paprašėm, kad kitais metais  ji blogų kėslų neturėdama ateitų  ir piktų pokštų nekrėstų.
       Kas negalėjot su mumis linksmintis, nors akies krašteliu žvilgtelkit...


   


2015 m. vasario 15 d., sekmadienis

Renginys

Viskas telpa žody             LIETUVA 


 Tautos dvasinės stiprybės diena Seirijuose paminėta renginiu "Mano šalis - LIETUVA". 
 Seirijų gimnazijos moksleivių piešiniai, vieningai pagiedota "Tautiška giesmė", gražiausi eilėraščių posmai, etnografinio ansamblio atliekamos savanorių dainos, šokėjų pasirodymai, svečių tarti sveikinimo žodžiai buvo skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 97 -sioms metinėms paminėti.

Rytoj, vasario 16 d.,  22 val. per LRT kanalą bus parodytas V. V. Landsbergio filmas "Trispalvis" , kuriame pamatysime ir mūsų žemietę etnografinio ansamblio dainininkę Onutę Žilionienę. Ji šiemet pristatyta apdovanojimui už reikšmingus nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei.2015 m. vasario 9 d., pirmadienis

Renginiai


                                                     Dar taip nebuvo. Renginiai veja vienas kitą. Tai apie visus iš eilės…


Meilės dieną Vasario 14 d. širdis virpins
 LIVETA IR PETRAS       KAZLAUSKAI               
Pradžia 18  val.   Bilieto kaina    3,5 EUR

 
A. Bražinskienės nuotr.
Vasario 15 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną paminėsime kultūros namuose popiete
            “ MANO ŠALIS – LIETUVA"

Pradžia 13.30  val.                 Renginys nemokamas

R. Kliučinskienės nuotr.

     Vasario  17 d.  
  UŽGAVĖNĖS
Žaidimais, dainomis ir pokštais varysim žiemą iš kiemo, sudeginsim Morę ir taip sunaikinsim žiemos negandas. Vaišinsimės blynais, džiaugsimės jei ir Jūs prikepę atsinešit.

Pradžia 15.30 val.  kultūros namų kiemelyje.

2015 m. vasario 4 d., trečiadienis

Renginiai

 SEIRIJŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETE - PIRMOJI PASKAITA
    
  Simboliška, o kartu ir labai džiugu, kad  gausiam būriui studentų pirmąją paskaitą 
skaitė mūsų kraštietis Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos mokslų daktaras doc. Vytautas Liesionis, 2014 m. pelnęs  Metų geriausio VDU dėstytojo titulą. Pristatytas kaip puikus savo srities žinovas, įtaigus ir mokantis bendrauti su auditorija lektorius savo paprastumu, įžvalgumu ir žiniomis kaip mat papirko klausytojus. Vietoj planuotos pusantros valandos paskaita tęsėsi beveik tris. Patikėkit, nuobodžiaujančių nebuvo. Paskaitos "Ekonomika - ne man" metu studentai aktyviai dalyvavo diskusijoje kartu bandydami surasti atsakymus į klausimus: kodėl emigruoja mūsų šalies piliečiai ir kokias tai sukelia ekonomines pasekmes, kokią žalą savo ekonomikai darome apsipirkdami kaimyninėse šalyse ir kodėl svarbu pirkti Lietuvoje pagamintą prekę, kokią įtaką mūsų kiekvieno gerovei daro pinigų kiekis šalyje ir jų apyvartos greitis,  kodėl vokiečiai ar norvegai gyvena geriau už mus, kaip svarbu ryžtingai ir motyvuotai priimti sprendimus ir kt. 
   Dėkojame Vytautui už žinias ir tikimės, kad šis susitikimas tikrai nepaskutinis.
     
    Į paskaitą studentai rinkosi gerokai anksčiau. Tai buvo ir pirmasis Seirijų TAU  visuotinis narių susirinkimas, kurio metu išrinktas pirmininkas ir taryba. Seirijų TAU vienija per 90 narių, pirmininke vienbalsiai išrinkta Agnė Bražinskienė, idėjos sumanytoja ir puoselėtoja.
   Seirijų TAU yra Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto padalinys, nepolitinė, pelno nesiekianti, savanoriška organizacija savo veikla padedanti įvairaus amžiaus žmonėms geriau integruotis į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį, apsikeičianti gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą.  Vieni svarbiausių šios organizacijos uždavinių yra skatinti bendradarbiavimą tarp kartų, organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus ir susitikimus su Lietuvos ir užsienio specialistais, gydytojais ir visuomenės veikėjais, padėti tikslingai praleisti laisvalaikį, propaguoti kūno kultūrą bei sportą, skatinti žmonių aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimo priėmimo procesuose, palaikyti ryšius su nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis organizacijomis.
    Taigi apibendrinant: tikslai iškelti, ryžto įgyvendinanti juos, visų pastangas suvienijus, tikrai užteks. Belieka palinkėti visiems studentams trokšti kuo daugiau sužinoti, žinias sėkmingai pritaikyti, nepasididžiuoti - sava patirtimi pasidalinti.
    Už renginiui suteiktas patalpas dėkojame Lazdijų kultūros centro direktoriui A. Sujetai.

                                                                                                          Seirijų TAU atstovė žiniasklaidai
                                                                                                                                     Aušra Alenskienė
2015 m. vasario 3 d., antradienis

Renginiai


      
           Koks  raštų margumas, spalvų                                  gražumas
  
  Vasario 3 dieną Seirijų kultūros namų  mažojoje salėje atidaryta tautodailininkės DANUTĖS JUŠKIENĖS darbų paroda. 
  Tai rankdarbiai iš nudažytų augaliniais dažais  vilnonių siūlų : lietuviškais raštais margintos pirštinės, kojinės bei riešinės , rūbeliai naujagimiams, skaros moterims, kepurės vaikams. Čia pat pirmieji parodos lankytojai išmoko vien tik rankų pagalba nusinerti šaliką. 
   Visi, kurie nespėjo atvykti į atidarymą, maloniai kviečiami apsilankyti. Paroda veiks visą savaitę iki vasario 10 d.
    Ką čia daug pasakoti - ateikit ir pamatysit.Apie parodą pasakojo Asta Labalaukienė. Nuotraukomis pasidalino Agnė Bražinskienė.

2015 m. vasario 2 d., pirmadienis

10.000 peržiūrų

      10.000
                tinklapio peržiūrų!

      AČIŪ, kad skaitote.
Lietuva - 8075, JAV - 681, Brazilija - 172, D. Britanija -139, 

Izraelis -125, Danija -81, Indonezija - 71, Norvegija -49, 

Vokietija - 40 ir dar daug kitų šalių.